Certyfikowane biuro rachunkowe-podatkowe. Biznes?

Chcesz otworzyć własną firmę? Zamierzasz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe? Zamierzasz prowadzić biuro rachunkowe? Upewnij się, kto obecnie może usługowo prowadzić księgi rachunkowe, kiedy są najbliższe terminy egzaminów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, jakie są wymagania wstępne na poszczególne stopnie kształcenia w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, dlaczego tak ważny jest obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego. Aby otworzyć biuro należy posiadać certyfikat księgowego. To warunek konieczny. Poza tym mogą to być osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

certyfikowane biuro rachunkowe

Certyfikat księgowy wydaje Minister Finansów na wniosek osoby fizycznej, która ma zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za czyn określony w rozdziale 9 uor, oraz posiada co najmniej dwuletnią praktykę w księgowości, ma wykształcenie średnie oraz złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy.

Za praktykę uważa się wykonywanie na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, umowy spółki lub w związku z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej – następujących czynności: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym lub wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, lub sporządzanie sprawozdań finansowych, lub badanie sprawozdań finansowych pod nadzorem biegłego rewidenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *